2012 kuntavaaliohjelma

Itsenäiset kunnat itsenäisessä Suomessa - Sinä päätät

Itsenäisyyspuolueen kunnallisvaaliohjelma 2012

Kuntien kasvavat taloudelliset ongelmat ovat seurausta EU:n ohjaamasta politiikasta, jota eduskunta ja hallitus toteuttavat. Nämä ovat vetäytyneet vastuustaan peruspalvelujen rahoituksessa ja siirtäneet kunnille lisää velvoitteita.

Terveydenhoitoa ja muita peruspalveluja lamauttava kriisi on korjattavissa vain hallituksen ja eduskunnan päätöksillä, joilla kunnille maksetaan niiden tarvitsemat riittävät valtionosuudet. Jotta tämä on mahdollista ja jotta Suomessa voidaan toteuttaa inhimillistä ja oikeudenmukaista politiikkaa, on palautettava maamme itsenäinen päätösvalta. Se tapahtuu irtautumalla suuryritysten etuja ajavan EU:n määräysvallasta eduskunnan päätöksellä. Parasta kuntalaisten etua ajavaa politiikkaa on EU-jäsenyyden vastustaminen ja maamme oman päätösvallan vaatiminen!

Vain itsenäisen päätöksenteon avulla voimme rakentaa järjestelmän, jossa suomalaisten työn tulokset jäävät hyödyttämään Suomea ja suomalaisia. Sen avulla turvaamme, että valtiolla on käytettävissään tarpeelliset taloudelliset resurssit kuntien tukemiseksi.

1. Kuntien määrää ei pidä pakolla vähentää

Kuntien määrän vähentäminen ei ratkaise kuntien perusongelmia.Kuntaliitosten taustalla on nykyisen valtiojohdon toteuttama EU:n politiikka, joka tähtää julkisten palvelujen yhä suurempaan yksityistämiseen. Tämä yksityistäminen on torjuttava, koska se merkitsee kasvavaa eriarvoisuutta.

Joskus kuntaliitokset voivat olla perusteltuja. Niistä tulee käydä perusteellinen keskustelu ja jättää liitokset kuntalaisten päätettäviksi kunnallisissa kansanäänestyksissä. Kuntaliitoksia ei tule toteuttaa vastoin kunnan asukkaiden enemmistön kantaa. Päätöksenteon vieminen kauemmas kansalaisista heikentää demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa.

2. Ilmainen julkinen terveydenhoito kaikille.

Jokaiselle kansalaiselle kuuluu paras mahdollinen terveydenhoito. Jokaisella on oikeus hoitoon silloin, kun hän sitä tarvitsee.

Itsenäisyyspuolue ei kannata terveydenhoidon yksityistämistä. Nykyisin yksityistämisessä on jo menty liian pitkälle.

Terveydenhoidon rakenteita on järjestettävä uudelleen. Esimerkiksi terveyskeskukset ja keskussairaalat on saatettava yhden hallinnon alle. Näin voidaan korjata terveydenhuollossa nyt ilmenevää hoitoketjujen toimimattomuutta.

Lääkäreitä ja muuta hoitohenkilökuntaa on saatava tarvetta vastaava määrä mm. koulutuspaikkoja lisäämällä. Terveydenhoidossa on entistä enemmän panostettava sairauksien ennalta ehkäisyyn. Luonnonmukaisen ravinnon merkitys terveydelle on tunnustettava ja luomun saatavuus kaikille on taattava.

3. On tuettava vanhusten ja muiden hoivaa tarvitsevien selviytymistä kotona.

Hoivan tarpeessa olevat on ensisijassa hoidettava kotona. Omaishoitajille on maksettava riittävä korvaus tärkeästä työstään. Heille on myös järjestettävä riittävästi vapaa-aikaa. Kuntien on osoitettava kotihoitoon riittävä henkilöstö. Kuntien on järjestettävä hoidettavien kotihoito ja ateriapalvelut ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. Hoito- ja palvelumaksut on pidettävä kohtuullisina. Kodinomaisia hoivakoteja sekä vuodeosastopaikkoja on lisäksi järjestettävä tarpeellinen määrä.

Hoivakodit ja muut hoitoyksiköt on pidettävä kuntien ohjauksessa hyvän hoidon varmistamiseksi ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Hoitoyksiköistä ei saa tulla yritysten - eikä kuntienkaan - lypsylehmiä. Kolmannen sektorin tukea on lisättävä, mutta hoidon ja hoivan vastuuta ei saa sysätä sille.

4. Kansanäänestyksiä kunnissa on lisättävä.

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä. Kunnanvaltuuston päätös on alistettava kunnalliseen kansanäänestykseen, kun merkittävä osa kuntalaisista sitä vaatii. Äänestyksen tuloksen on oltava sitova.

Suurimpiin kaupunkeihin ja kuntaliitosten seurauksena syntyneisiin kuntiin on perustettava kunnallisvaalien yhteydessä valittavat, lähidemokratiaa toteuttavat kunnanosavaltuustot päättämään oman kunnanosansa asioista ja antamaan kunnan viranomaisille lausunnot omaa kunnanosaa koskevista esityksistä.

5. Kohtuuhintainen asunto jokaiselle.

Asuminen on perusoikeus. Se ei saa olla joidenkin lypsylehmä. On kysyttävä: Miksi asunnontarvitsijan rahoilla rakennetaan asuntoja muille? Näin tapahtuu, sillä monet vuokra-asukkaat ja asumisoikeusasukkaat maksavat vuokrissaan omien asumiskulujensa lisäksi asuntojen rakennuskulut korkoineen.

Asuntopolitiikka on muutettava sellaiseksi ettei se automaattisesti johda rakenteelliseen korruptioon, eikä kohoaviin tonttien taikka asuntojen hintoihin. Siirrytään asuntojen tuottajien ja pankkien ehdoilla toteutettavasta asunto- ja tonttipolitiikasta asunnontarvitsijoiden, siis maksajien ehdoilla tapahtuvaan asuntojen rakentamiseen. Asumisoikeusasunnot tulee muuttaa itsehallinnollisiksi asumisoikeusyhdistyksiksi. Julkisin varoin tuotetuissa vuokrataloyhtiöissä tulee toteuttaa asukkaiden itsehallinto. Kilpailua asuntorakentamisessa ja asuintalojen saneerauksessa lisätään ja selvitetään korruption vaikutus siihen, että monissa kunnissa tontteja ja saneeraustehtäviä annetaan tietyille suosikeille.

6. Koulujen oppilaille ja opettajille hyvinvointia.

Kouluissa on huolehdittava sekä oppilaiden että opettajien jaksamisesta mm. pitämällä opetusryhmät riittävän pieninä.

Hyvin toimivia kyläkouluja ei saa lakkauttaa. Tutkimusten mukaan koulujen lakkauttamiset eivät ole tuoneet säästöjä kunnille.

Sosiaalitoimen perhetyöhön ja muuhun ennalta ehkäisevään työhön on lisättävä voimavaroja. Näin ehkäistään lasten ja nuorten ongelmia.

Opettajille on tarjottava tarpeen mukaista täydennyskoulutusta ja oppilashuollon toimivuuteen on kiinnitettävä huomiota.

7. Lasten päivähoidon lisäksi on huolehdittava sairastuneen lapsen kotihoidon järjestämisestä.

Lapsilla on oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin myös päivähoidossa. Senkin vuoksi on panostettava hoitajien työssäjaksamiseen.

8. Senioreille ihmisarvoinen kohtelu.

Kaikenlainen ikärasismi on torjuttava. Seniorikansalaisten sortaminen mm. terveydenhoidossa ja verotuksessa on lopetettava.

9. Alle 1000 euron kuukausitulot on vapautettava kunnallisverosta.

Yhteiskunnan onnistumista pitää mitata sillä, miten voivat huonoimmassa asemassa olevat. Verotuksella pitää vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Kasvaneita tuloeroja on tasattava.

10. Vallitsevan köyhyysongelman poistamiseksi on toteutettava perustulojärjestelmä, joka rohkaisee toimeliaisuuteen ja mahdollistaa riittävän toimeentulon kaikissa elämän tilanteissa. Sen piiriin kuuluisivat esim.pienituloiset eläkeläiset, nykyisin työttömyystuen ja erilaisten sosiaalitukien varassa elävät sekä opiskelijat ja pätkätyöläiset. Perustulojärjestelmä vähentäisi nykyisin suurta valtion ja kuntien sosiaalihenkilöstön tarvetta ja toisi näin säästöjä julkisiin menoihin.

11. Lähiruoka kuntien hankintoihin.

Nykyinen EU-direktiivien mukainen hankintalaki kieltää lähiruuan suosimisen. Laki on uusittava. Koululaisilla, sairailla ja muilla kuntakeittiöiden asiakkailla on oikeus turvalliseen ja terveelliseen ruokaan. Sitä saadaan varmimmin läheltä.

12. Energiaa on säästettävä.

Uusiutumattoman energian käyttö kunnissa on korvattava uusiutuvalla energialla. Hajautettu ja samalla turvallisempi energiantuotanto luo hyvinvointia koko maahan.

13.Sähkö- ja lämpö- sekä vesi- ja viemärilaitokset on säilytettävä kuntien omistuksessa.

Tekninen perusrakenne on kaikkia kuntalaisia varten. Siitä ei saa tehdä rahastusautomaattia.

14. Kuntien on kohdeltava yrityksiä tasapuolisesti elinkeinopolitiikassa, esim. päätettäessä kuntien hankinnoista. Tieverkosto on pidettävä hyvässä kunnossa koko maassa. Maaseudun autioittaminen on pysäytettävä myös elinkeinotoimintaa monipuolistamalla.

15. Nuorten syrjäytymistä on torjuttava kaikin tavoin.

Nuorisossa on tulevaisuus. Itsenäisyyspuolue kannattaa kuntien velvotteiden lisäämistä nuorten ohjaamisessa koulutukseen ja työelämään. Valtiovallan on osoitettava tähän riittävät varat.

Nuorille on järjestettävä pätevät ohjaajat ja tarpeelliset kokoontumistilat.

16. Joukkoliikenteen kehittämisen tulee olla yksi kuntien painopistealueista sekä kuntalaisten palvelutarpeiden takia että ympäristösyistä. Palvelulinjoja on järjestettävä sinne, missä muu joukkoliikenne ei ole riittävää.

17. Kaikille kuntalaisille kuuluu oikeus viihtyisään ja luonnonläheiseen ympäristöön.

Kunnan on huolehdittava ettei sen maa-alueita myydä saastuttavalle teollisuudelle.

Kunnan on tarjottava kaikille kuntalaisille hyvät mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen.

18. Kirjastojen palvelut on pidettävä maksuttomina ja riittävän laajoina.

Kirjastot on pidettävä auki myös viikonvaihteessa ja iltaisin.

19.Luottamushenkilöitä kahlitseva puolue- ja ryhmäkuri on tuomittavaa.

Vaaleilla valituilla luottamushenkilöillä on oikeus ja myös velvollisuus toimia oman järkensä ja tuntonsa mukaan.

20. Kuntien henkilökunta on valittava vain pätevyyden, ei puoluekannan perusteella.

Kunnan ylimmät viranhaltijat on valittava kuntalaisten yleisellä äänestyksellä määräajaksi.