Periaate- ja yleisohjelma

Puolueen toimintaa ohjaavia arvoja ovat kansanvaltaisuus, vapaus, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu. Toimiva kansalaisyhteiskunta on edellytys onnistuneelle yhteiskunnalle. Sitä kautta voidaan löytää tasapaino eri ihmisryhmien kesken, ihmisen ja luonnon välille sekä ihmisen ja talouden välille.

Puolueen keskeiset tavoitteet ovat:


1. Valtiollinen suvereniteetti ja kansalaisyhteiskunnan kehittäminen

Suomen perustuslain mukaan maamme korkein valta kuuluu kansalle. Suvereenilla valtiolla tulee olla riippumaton lainsäädäntövalta, siihen nojaava itsenäinen tuomioistuinlaitos sekä oma ulkopolitiikka.

Perustuslain suoma mahdollisuus kuntia suurempien alueiden (maakunnat) itsehallintoon on otettava viipymättä käyttöön. Jokaisella hallinnon tasolla (valtio, maakunta, kunta) on oltava mahdollisuus rahoittaa omat toimintonsa eli niillä on oltava verotusoikeus.
Kansalaisyhteiskuntaan kuuluu laaja-alainen kansalaiskeskustelu sekä aidot vaikutusmahdollisuudet asioihin myös vaalien välisenä aikana.


2. Sotilaallinen liittoutumattomuus, kansainvälinen yhteistyö ja omavaraisuus

Suomi on pidettävä sotilasliittojen ulkopuolella. Puolueettomuuspolitiikka on parasta rauhantyötä.
On kehitettävä kansojen yhdenvertaisuuteen perustuvaa kansainvälistä yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Sitä tarvitaan maailmanlaajuisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, ratkaisuun.

Suomen varautumisen osalta on tärkeintä pitää maamme mahdollisimman omavaraisena erityisesti elintarvikkeiden ja energian, mutta myös muun keskeisen tuotannon suhteen.


3. Rahan ja talousjärjestelmän kansanvaltaistaminen

Rahan hallinta tulee palauttaa valtiolle. Paikallisvaluuttojen käyttöönotto on suositeltavaa, koska ne toimivat alueellisesti kansalaisten hyväksi.

Raha ja talous tulee valjastaa palvelemaan yhteistä hyvää. Hyvinvoiva ympäristö on edellytys ihmisen hyvinvoinnille ja yhteiskunnan kukoistukselle.

Talousjärjestelmää on kehitettävä sosiaalisen markkinatalouden ja osuuskuntatoiminnan suuntaan taloudellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi.


4. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvistaminen

Kansalaisilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet terveydenhoitoon ja koulutukseen. Koulutukseen panostamalla turvataan menestyvä yhteiskunta. Peruspalveluiden saatavuus kohtuuajassa ja julkisen liikenteen käyttömahdollisuudet on turvattava kaikille.

On edistettävä työelämän tasa-arvoa sekä siirtymistä lyhyempään työaikaan ja perustuloon. Työnteon tulee olla aina tekijälleen kannattavaa. Sosiaaliturvan rahoituksen ei pitäisi olla yksinomaan ihmisiä työllistävien yritysten harteilla.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä pienyrittäjien aseman parantamiseen sekä opiskelijoiden, lapsiperheiden ja eläkeläisten köyhyyden poistamiseen. Verotus on avainasemassa hyvinvointivaltion säilyttämisessä ja kehittämisessä.


Princip- och allmänpolitiskt program

Folkvälde, frihet, jämställdhet, rättvisa och gemensamt ansvar utgör de grundläggande värden som styr partiets verksamhet. Ett fungerande medborgarsamhälle är en förutsättning för ett lyckat samhälle.Genom ett sådant går det att finna en jämvikt mellan olika människogrupper, mellan människa och natur samt mellan människa och ekonomi.

​Grundläggande målsättningar för partiet:

1. Statlig suveränitet och utvecklandet av ett medborgarsamhälle

​Enligt den finska konstitutionen hör den högsta makten i landet till folket. En suverän stat bör ha en oberoende lagstiftande makt, ett självständigt domstolsväsende som baserar sig på denna samt en egen utrikespolitik. Den grundlagsstadgade möjligheten till självstyre på större områden än kommuner bör omgående tas i bruk. Varje administrativ nivå (stat, landskap, kommun) bör ha en möjlighet att själv finansiera sin verksamhet och bör m.a.o. ha rätt till egen beskattning. Till ett medborgarsamhälle hör en vidsträckt medborgerlig diskussion samt reella påverkningsmöjligheter också mellan valen.

2. Militär alliansfrihet, internationellt samarbete och självförsörjning

​Finland bör hållas utanför alla militärallianser. Neutralitetspolitiken är det bästa fredsarbetet. Man bör utveckla ett internationellt samarbete och en internationell växelverkan som baserar sig på jämställdhet nationerna emellan. Det behövs för att lösa globala problem i likhet med klimatförändringen. Då Finland förbereder sig för de här problemen är det viktigast att vårt land är så långt självförsörjande som möjligt i synnerhet då det gäller livsmedel och energi men också beträffande övriga delar av den centrala produktionen.

3. Demokratisering av pengar och det ekonomiska systemet

​Rätten att förvalta pengar bör återföras på staten. Det är rekommendabelt att ta i bruk lokala valutor, eftersom de fungerar regionalt till rmån för medborgarna.

Pengar och ekonomi ska fås att tjäna oss alla. En välmående miljö utgör en förutsättning för människans välbefinnande och samhällets blomstring.

För att minska den ekonomiska ojämlikheten bör det ekonomiska systemet utvecklas i riktning mot social marknadsekonomi och kooperativ verksamhet.

4. Förstärkandet av det nordiska välfärdssamhället

​Medborgarna bör ha jämställda möjligheter till friskvård och utbildning. Genom att satsa på utbildning tryggar man ett framgångsrikt samhälle. Alla bör tryggas möjlighet att nå samhällets grundtjänster inom en skälig tid och att utnyttja kollektivtrafiken.

Jämställdhet i arbetslivet samt en övergång till kortare arbetstid och till basinkomst bör befrämjas. För en arbetstagare ska det alltid löna sig att jobba. Finansieringen av socialskyddet borde inte vara en skyldighet för bara de företag som erbjuder människor arbete.

Speciell uppmärksamhet bör fästas vid att förbättra situationen för småföretagare samt vid att avskaffa fattigdomen för studerande, barnfamiljer och pensionärer. Vid upprätthållandet och utvecklandet av välfärdssamhället står beskattningen i nyckelställning.