Princip- och allmänpolitiskt program

Folkvälde, frihet, jämställdhet, rättvisa och gemensamt ansvar utgör de grundläggande värden som styr partiets verksamhet. Ett fungerande medborgarsamhälle är en förutsättning för ett lyckat samhälle.Genom ett sådant går det att finna en jämvikt mellan olika människogrupper, mellan människa och natur samt mellan människa och ekonomi.

​Grundläggande målsättningar för partiet:

​1. Statlig suveränitet och utvecklandet av ett medborgarsamhälle

​Enligt den finska konstitutionen hör den högsta makten i landet till folket. En suverän stat bör ha en oberoende lagstiftande makt, ett självständigt domstolsväsende som baserar sig på denna samt en egen utrikespolitik. Den grundlagsstadgade möjligheten till självstyre på större områden än kommuner bör omgående tas i bruk. Varje administrativ nivå (stat, landskap, kommun) bör ha en möjlighet att själv finansiera sin verksamhet och bör m.a.o. ha rätt till egen beskattning. Till ett medborgarsamhälle hör en vidsträckt medborgerlig diskussion samt reella påverkningsmöjligheter också mellan valen.

​2. Militär alliansfrihet, internationellt samarbete och självförsörjning

​Finland bör hållas utanför alla militärallianser. Neutralitetspolitiken är det bästa fredsarbetet. Man bör utveckla ett internationellt samarbete och en internationell växelverkan som baserar sig på jämställdhet nationerna emellan. Det behövs för att lösa globala problem i likhet med klimatförändringen. Då Finland förbereder sig för de här problemen är det viktigast att vårt land är så långt självförsörjande som möjligt i synnerhet då det gäller livsmedel och energi men också beträffande övriga delar av den centrala produktionen.

​3. Demokratisering av pengar och det ekonomiska systemet

​Rätten att förvalta pengar bör återföras på staten. Det är rekommendabelt att ta i bruk lokala valutor, eftersom de fungerar regionalt till förmån för medborgarna.

Pengar och ekonomi ska fås att tjäna oss alla. En välmående miljö utgör en förutsättning för människans välbefinnande och samhällets blomstring.

För att minska den ekonomiska ojämlikheten bör det ekonomiska systemet utvecklas i riktning mot social marknadsekonomi och kooperativ verksamhet.

​4. Förstärkandet av det nordiska välfärdssamhället

​Medborgarna bör ha jämställda möjligheter till friskvård och utbildning. Genom att satsa på utbildning tryggar man ett framgångsrikt samhälle. Alla bör tryggas möjlighet att nå samhällets grundtjänster inom en skälig tid och att utnyttja kollektivtrafiken.

Jämställdhet i arbetslivet samt en övergång till kortare arbetstid och till basinkomst bör befrämjas. För en arbetstagare ska det alltid löna sig att jobba. Finansieringen av socialskyddet borde inte vara en skyldighet för bara de företag som erbjuder människor arbete.

Speciell uppmärksamhet bör fästas vid att förbättra situationen för småföretagare samt vid att avskaffa fattigdomen för studerande, barnfamiljer och pensionärer. Vid upprätthållandet och utvecklandet av välfärdssamhället står beskattningen i nyckelställning.