Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kansalaisliitto r.p., ruotsiksi Medborgarförbundet r.p., ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa:

1. Suomen perustuslain säädösten toteuttamiseen käytännössä. Näiden säädösten mukaan Suomi on täysivaltainen eli itsenäinen tasavalta, jossa korkein valta, valtiovalta, kuuluu kansalle,

2. maamme kansainvälisen toimintavapauden toteuttamiseen käytännössä,

3. valtiollisiin, maakunnallisiin ja kunnallisiin asioihin,

4. kansalaisvallan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys rekisteröityy puolueeksi ja osallistuu valtiollisiin ja muihin yhteiskunnallisiin vaaleihin, järjestää kokouksia ja juhlia sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä puolueeksi.

Toimintansa tukemiseksi puolue voi kantaa liittymis- ja jäsenmaksuja, järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja keräyksiä, vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, harjoittaa kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä pitää myyjäisiä.

3 § JÄSENET

Puolueen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä sen tarkoitusperät hyväksyvä yksityinen, 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka ei ole toisen puolueen varsinainen jäsen. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä myös oikeuskelpoinen yhdistys. Oikeuskelpoinen yhdistys voi olla kannatusjäsenenä, mikäli se haluaa tukea puolueen toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta puolueen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota puolueesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksestä jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä ja periaatteita tai huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Tällaiseksi toiminnaksi voidaan katsoa myös toisen puolueen jäsenyys.

Hallitus voi katsoa jäsenen uuden kalenterivuoden alettua eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahden edellisen kalenterivuoden aikana.

Puolueen jäsenet voivat muodostaa rekisteröityjä piiri-, kunta- ja alueyhdistyksiä, jotka voivat liittyä puolueen varsinaisiksi jäseniksi. Kyseiset yhdistykset vastaavat puolueen kunta-, maakunta- ja eduskuntavaalien käytännön järjestelyistä puolueen antaman valtuutuksen nojalla.

4 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Vuosikokous voi päättää, että kannatusjäsenen jäsenmaksu on suurempi kuin varsinaisen jäsenen.

5 § HALLITUS

Puolueen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä 5 - 17 muuta varsinaista jäsentä ja 0 - 17 varajäsentä. Vuosikokous päättää joka vuosi erikseen sen, millä tavalla varajäsenet tulevat varsinaisten tilalle. Varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärän ei tarvitse vastata toisiaan.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Puheenjohtajan toimikausi kestää kaksi (2) vuotta. Mikäli puheenjohtaja eroaa tehtävästään kesken toimikautensa tai mikäli hän pysyvästi estyy hoitamasta tehtäväänsä, valitaan uusi puheenjohtaja seuraavassa vuosikokouksessa kahden vuoden toimikautta varten. Siihen asti hallitus voi valita keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus valitsee keskuudestaan 2 - 3 varapuheenjohtajaa ja sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallituksen kokoukset voidaan pitää sähköisin välinein (videoneuvottelu, sähköposti tms.) tai kasvokkain.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § PUHEENJOHTAJAN VALINTAA KOSKEVA NEUVOA-ANTAVA JÄSENÄÄNESTYS

Puolueen hallituksen puheenjohtajan valinnasta voidaan järjestää neuvoa-antava jäsenäänestys. Puolueen hallituksen päätettävissä on, onko puolueella resursseja neuvoa-antavan jäsenäänestyksen järjestämiseen tai onko neuvoa-antavan jäsenäänestyksen järjestäminen muuten mielekästä.

Mikäli neuvoa-antava jäsenäänestys päätetään järjestää, sen toimeenpanosta huolehtii hallituksen asettama kolmesta sen varsinaisesta jäsenestä ja kolmesta henkilökohtaisesta varajäsenestä koostuva vaalitoimikunta.

Vaalitoimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi ei voida valita puheenjohtajan vaaliin asetettuja ehdokkaita. Vaalitoimikunta valitsee toiminta-ajakseen keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Äänioikeutettuja puheenjohtajan valintaa koskevassa neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä ovat 15 vuotta täyttäneet puolueen varsinaiset henkilöjäsenet ja varsinaisina jäseninä olevat jäsenyhdistykset, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vaalivuodelta viimeistään 90 vuorokautta ennen vuosikokousta.

Puheenjohtajan vaalia koskevaan neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen voi ehdokkaan, jonka tulee olla 18 vuotta täyttänyt, jäsenmaksunsa vaalivuodelta suorittanut varsinainen jäsen, asettaa 30 jäsenmaksunsa vaalivuodelta suorittanutta varsinaista jäsentä.

Ehdokkaan asettaminen tapahtuu hallitukselle viimeistään 80 vuorokautta ennen vuosikokousta saapuneella ehdokkaan asettajien allekirjoittamalla kirjeellä. Varsinainen jäsen voi ehdottaa puheenjohtajaksi vain yhtä henkilöä.

Vaalitoimikunnan tulee lähettää äänestyslippu ja ilmoitus asetetuista ehdokkaista varsinaisille jäsenille viimeistään 60 vuorokautta ennen vuosikokousta postitse lähetetyllä kirjeellä. Vaihtoehtoisesti voidaan jäsenille lähettää ilmoitus asetetuista ehdokkaista sähköpostitse sekä ilmoittaa samalla, että äänestää voi sähköisesti hallituksen määräämällä tavalla.

Varsinaisten jäsenten on lähetettävä äänestyslippunsa vaalitoimikunnalle suljetussa kirjeessä, jonka tulee olla perillä viimeistään 30 vuorokautta ennen vuosikokousta olevana päivänä klo 16.00. Mikäli puheenjohtajan neuvoa-antava jäsenäänestys toteutetaan sähköisesti, on varsinaisten jäsenten äänestettävä 30 vuorokautta ennen vuosikokousta olevana päivänä viimeistään klo 16.00.

Neuvoa-antavan jäsenäänestyksen suosittelema puheenjohtaja on henkilö, joka on saanut vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Mikäli puheenjohtajan valintaa koskevaan neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen on asetettu vain yksi henkilö, tämän katsotaan olevan varsinaisten jäsenten enemmistön kannattama henkilö hallituksen puheenjohtajaksi. Tässä tapauksessa, tai mikäli edellä mainittuun määräaikaan mennessä ei ole asetettu yhtään puheenjohtajaehdokasta, jäsenäänestystä ei järjestetä.

Mikäli äänestys toteutetaan postitse, varsinaisille jäsenille lähetettyjen äänestyslippukuorten postimaksut suorittaa puolue. Palautuskuorten hankinnasta ja niiden postimaksuista vastaavat jäsenäänestykseen osallistujat.

7 § NEUVOTTELUKUNTA

Puolueen hallituksen tukena voi toimia puolueen vuosikokouksen hallituksen toimikaudeksi asettama neuvottelukunta, johon hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lisäksi kuuluu vähintään 5 muuta henkilöä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajina hallituksen varapuheenjohtajat.

Neuvottelukunnan kokouksen kutsuu koolle puolueen hallitus.

8 § PUOLUEEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Puolueen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kaksi yhdessä, tai joku heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

9 § TOIMINNANTARKASTAJA TAI TILINTARKASTAJA

Puolueella on vuosikokouksen valitsema toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Mikäli puolueen kansanedustajaehdokas tulee valituksi eduskuntaan, tulee valita HT-tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

10 § TILIKAUSI JA TOIMINNAN- TAI TILINTARKASTUS

Puolueen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan- tai tilintarkastajalle huhtikuun loppuun mennessä. Toiminnan- tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Puolueen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Vuosikokous ja ylimääräinen kokous kutsutaan koolle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenille lähetettävillä kutsuilla tai julkaisemalla kutsu vähintään yhdessä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

12 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Puolueen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elokuun loppuun mennessä. Kokouspaikan päättää hallitus.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun puolueen vuosikokous tai ylimääräinen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) puolueen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Puolueen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Puolueen päätökseksi tulee:

1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;

2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa;

3. sääntöjen muuttamista ja puolueen purkamista tai kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

13 § VUOSIKOKOUS

Puolueen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus;
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 • esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
 • päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä sekä päätetään, millä tavalla varajäsenet tulevat varsinaisten tilalle;
 • mikäli 6 §:n mukainen puheenjohtajan valintaa koskeva neuvoa-antava jäsenäänestys on toimitettu, vahvistetaan sen tulos ja valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet;
 • valitaan neuvottelukunta;
 • valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, puolueen toimiessa eduskunnassa valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 • päätetään hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, sihteerin, taloudenhoitajan ja muiden toimihenkilöiden sekä tilintarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista;
 • käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista on tehty kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja puolueen purkamisesta on tehtävä puolueen vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai puolueen purkamisesta.

Puolueen purkautuessa käytetään puolueen varat puolueen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Puolueen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.