Periaate- ja yleisohjelma (vanha)

Itsenäisyyspuolue perustaa toimintansa vapauden, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, kansanvaltaisuuden sekä yhteisvastuun arvoille ja aatteille. Itsenäisyyspuolueen keskeisiä pyrkimyksiä ja tavoitteita ovat:

 1. Suomen perustuslain säädösten, joiden mukaan Suomi on täysivaltainen eli itsenäinen tasavalta, jossa korkein valta, valtiovalta, kuuluu kansalle, samoin kuin maamme kansainvälisen toimintavapauden toteuttaminen käytännössä sekä kansojen yhdenvertaisuuteen perustuvan laajan kansainvälisen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan kehittäminen.

 2. Kansalaisten oikeuksien, vapauden ja tasa-arvon puolustaminen ja vahvistaminen.

 3. Nykyisen kansasta etääntyneen puoluevallan etuoikeutetun aseman poistaminen, kansanvallan lujittaminen ja kansalaisyhteiskunnan toteuttaminen.

 4. Työttömyyden poistaminen, täystyöllisyyden edellytysten ja jokaisen työntekijän oikeuksien turvaaminen, naisten ja miesten samapalkkaisuuden sekä kansalaisten perustulojärjestelmän toteuttaminen, kansan kokonaisedun asettaminen yksityisen taloudellisen vallan käytön edelle ja hallitsemattomien pääomavirtojen palauttaminen yhteiskunnan valvontaan.

 5. Suomessa toteutetun pohjoismaisen hyvinvointivaltion, terveydenhuollon ja sosiaaliturvan kehittäminen.

 6. Sellaisen sosiaaliseen markkinatalouteen perustuvan yhteiskunnan kehittäminen, jota valvotaan kansanvaltaisesti ja joka kannustaa erityisesti pientä ja keskisuurta yritystoimintaa.

 7. Maamme eri alueiden, elinkeinojen ja väestöryhmien aseman tasapuolinen kehittäminen, elävän maaseudun säilyttäminen sekä Suomen olosuhteisiin soveltuvan maa- ja metsätalouden ja elintarvikeomavaraisuuden turvaaminen.

 8. Byrokratian, monopolien ja kartellien purkaminen, keskitetyn päätösvallan hajauttaminen ja tulonjaon oikeudenmukaisuudesta huolehtiminen.

 9. Luonnoin ja ympäristön säilyttäminen elinvoimaisena, puhtaana ja viihtyisänä.

 10. Korruption sekä talous- ja muun rikollisuuden vastustaminen ja yhteiskuntarauhan turvaaminen.

 11. Perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen, opiskelumahdollisuuksien sekä suomalaisen kulttuurin vapaan ja monipuolisen kehityksen turvaaminen.

 12. Puolueettoman ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä vahvaan maanpuolustustahtoon, riittävään puolustuskykyyn ja omavaraisuuteen perustuvan itsenäisen puolustuspolitiikan toteuttaminen.