Ställningstaganden

Finlands säkerhet ligger i neutralitetspolitiken - inte hos EU eller Nato

Säkerhetspolitiska lösningar är ytterst viktiga för vårt folk. Geografin kan vi inte rå för, men vi kan själv avgöra hur vi förhåller oss till vårt eget läge och till våra grannar.

Tanken om att medlemskapet i Nato skulle erbjuda trygghet åt Finland är grundlös fantasi. I stället skulle det ge upphov till militär spänning vid östra gränsen, eftersom Ryssland skulle ha skäl att frukta, att vårt land vid behov används som ett stödjeområde för en attack mot det. Så skedde sommaren 1941. För att hindra en sådan situation från att upprepas, ingicks den sk. VSB-pakten år 1948.

Historien visar att Rysslands säkerhetspolitiska intresse på Finlands håll är defensivt. Rysslands intresse för Finland ligger i att Finland och dess territorium inte används mot Ryssland. Således är Finland inte föremål för hot från Ryssland sida utom i det fall att Finland allierar sig med dem, som Ryssland upplever som ett hot mot sig självt.

Det är inte frågan om något ryskt särdrag, utan om ett förhållningssätt, som är kännetecknande för alla stormakter. Inte heller USA vill ha kubanska, kinesiska eller ryska vapen i sitt grannland.

Finland måste kunna sköta sin utrikes- och säkerhetspolitik självständigt på basen av sina egna utgångspunkter. Det är redan på tiden att lära sig något av historien. Det är beklagligt, att man inte förmått eller velat föra en öppen offentlig debatt om smärtpunkterna i vår historia. Detta har lett till snedvridna uppfattningar också om relationerna mellan Finland och Ryssland.

Finland kan inte grunda sin säkerhetspolitik på militär styrka. Vi kan bara stöda oss på den utrikespolitiska kunskap, som funnits i Finland och som fortsättningsvis finns, om den bara tas i bruk.

EU:s och Natos säkerhetsgarantier är tomma löften, som ur vårt lands synvinkel inte minskar utan ökar internationell spänning och externt hot. Sökandet efter trygghet hos EU och Nato leder endast till förlorad säkerhet.

Finlands bästa säkerhet ligger i en sådan utrikes- och säkerhetspolitik, som grundar sig på neutralitet; ett avståndstagande från intressekonflikter mellan stormakterna. Uppgiften för vår egen försvarsmakt kommer att vara att visa, att Finlands territorium försvaras i alla situationer och att det inte upplåts till begagnande åt någon utländsk makt.

För att garantera vår säkerhet bör man allra först återföra den egna självständiga utrikes- och säkerhetspoliska beslutandemakten, som Finland förlorade då det anslöts till EU.

Antti Pesonen
Ordförande för Självständighetspartiet