Målsättningsprogram

Självständighetspartiets målsättningar

Målsättningarna för Självständighetspartiet är ett samhälle som baserar sig på jämställdhet, på närhet till människan och på social rättvisa, som tryggar livsförutsättningarna även för kommande generationer.

1. Finlands självständighet, lagenlighet och folkvälde bör återinföras. Finland bör lösgöra sig från den penningstyrda Europeiska Unionen (EU).

2. Finland måste ta i bruk en egen valuta, den finska marken, och Finland bör föra en självständig valuta- och finansspolitik.

3. Gränsbevakningen, som hör till ett självständigt lands rättigheter, måste införas vid Finlands alla gränser. Kampen mot droger och annan sorts brottslighet måste effektiveras för att säkra folkets trygghet.

4. Alla finländare bör ha en grundlagsstiftad rätt till arbete. För att åstadkomma drägliga arbetsförhållanden måste arbetet fördelas bättre och arbetstiden bör förkortas till 35 timmar per vecka. Arbetstagarnas ställning beträffande uppsägningar som inte beror på arbetstagaren måste förstärkas avsevärt.

5. Marknaden skall betjäna medborgarna och inte tvärtom. Ekonomin bör regleras. Kapitalets flykt från Finland måste stoppas. Avyttrandet av de statsägda företagen måste upphöra.

6. Hela Finland skall vara bebott. Man bör återinföra självförsörjningen beträffande livsmedel, trygga verksamheten och utkomsten för familjelantbruk av en mänsklig storlek och man bör återge landsbygden dess livskraft.

7. Förutsättningarna för de små- och mellanstora företagens verksamhet bör förbättras. Bikostnader, som förhindrar uppkomsten av arbetsplatser, bör avskaffas och motsvarande skatteintäkter bör säkras på basen av produktionen.

8. Momsen på livsmedel bör avskaffas. Minimigränsen för mervärdesskattepliktighet bör höjas så att den gäller från och med en omsättning på 100.000 euro.

9. Ett socialt rättvist grundinkomstsystem, som stimulerar till företagsamhet och tryggar en tillräcklig inkomst i alla livssituationer, måste verkställas.

10. Pensionärernas ställning bör förstärkas märkbart. Minimigränsen för en skattefri pension måste höjas till 1.000 euro. Dessutom måste en maximal pensionsgräns fastställas.

11. Barnfamiljer bör garanteras en tillräcklig inkomst samt en möjlighet att välja hemvård som ett ekonomiskt möjligt alternativ till daghemsvård.

12. Grundutbildningen och möjligheterna till fortsatta studier måste ske på jämställda villkor och olika förmågor och behov måste beaktas.

13. Åldrings-, invalid- och hälsovården måste upprätthållas av samhället oberoende av boningsort.

14. Boende till ett rimligt pris, och en säker och trivsam miljö, bör garanteras för alla finländare.

15. Inkomstskillnaderna måste förminskas. Årsinkomster som är mindre än 10.000 euro bör vara skattefria. Kommunernas ekonomi måste tryggas genom förändringar i statsbidragssystemet. Kapitalinkomster bör beskattas progressivt, beskattningen av mindre kapitalinkomster bör sänkas och beskattningen av större kapitalinkomster bör höjas progressivt.

16. De skuldsattas och deras borgenärers ställning bör förbättras.

17. Finlands energiförsörjning bör i avsevärt högre grad än tidigare basera sig på inhemska förnybara energikällor samt på energieffektivering och energibesparing.

18. Alla partier bör behandlas lika. Partistödet bör avskaffas. Partiernas finansiering bör vara offentlig och källorna bör anges. Alla registrerade partier bör ges en jämställd möjlighet att föra fram sina partiprogram i alla allmänna massmedier.

19. En politiskt oberoende grundlagsdomstol bör inrättas för att övervaka att Finlands grundlag följs.

20. Finland måste lösgöras från den pågående militariseringen av EU och hålla sig utanför internationella konflikter. Detta skall uppnås genom en konsekvent och pålitlig neutralitetspolitik. Finland bör inte bli medlem i NATO. Finlands försvar bör basera sig på allmän värnplikt.